Parish Details

Place Name: London
Parish Vicar: Rev. Fr. Adattu Fr Tomy