Parish Details

Place Name: Salford, Trafford
Parish Vicar: Rev. Fr. Arikkatt Fr.Jino