Parish Details

Place Name: Kent
Parish Vicar: Rev. Fr. Paradiyil Fr Jibin