Parish Details

Place Name: Aylesford
Parish Vicar: Rev. Fr. Adattu Fr Tomy