Parish Details

Place Name: Newcastle, Sunderland
Parish Vicar: Rev. Fr. Palakudy OFM Cap Fr Cyriac