Parish Details

Place Name: King’s Lynn
Parish Vicar: Rev. Fr. Panthamakal Fr Philip