Parish Details

Place Name: Scotland
Parish Vicar: Rev. Fr. Kandakatt Fr Jinse